Výklad karet Praha TAROT AD

MgA. Anna Devátá

TERAPIE FORMOU
VÝKLADU Z KARET

Tel.: +420 722 217 688 E-mail: info@tarot-ad.cz

Informační povinnost

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

I.

Zpracovávané osobní údaje

  1.1

 • MgA. Anna Devátá, IČO: 76129420, se sídlem Černochova 1291/2, Praha 5, PSČ: 158 00, provozovnou v budově Ženských domovů, Ostrovského 253/3, Praha 5 – Anděl, PSČ: 150 00, vykonávající na základě živnostenského oprávnění svoji podnikatelskou činnost v oblasti terapie formou výkladu z tarotových karet (dále jen „Správce“) je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) správcem osobních údajů svých klientů v rozsahu - jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo a kontaktní e-mail klienta (dále jen „Osobní údaje“), a to základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem splnění smluvní povinnosti – poskytnutí služby

 • 1.2

 • Osobní údaje uvedené v bodě 1 tohoto článku jsou dále v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR zpracovávány za účelem případného sporu s klientem, vč. vymáhání nároku z porušení smlouvy.

II.

Doba a forma zpracování osobních údajů

  2.1

 • Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány po dobu 4 let od posledního poskytnutí služby na základě uzavřené smlouvy (dále jen „Doba“).
 • 2.2

 • Omezeními podle předchozího odstavce není dotčeno právo Správce zpracovávat osobní údaje klienta v nezbytném rozsahu i po této době, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro zachování řádné evidence. Ukládá-li však právní předpis Správci povinnost vést evidenci po delší dobu, než uvedenou v předchozím odstavci, anebo lze-li na základě právního předpisu uložit Správci povinnost sdělit třetí osobě takový údaj i po uplynutí shora uvedené doby, je Správce oprávněna zpracovávat osobní údaje klienta v nezbytném rozsahu i po dobu stanovenou takovým právním předpisem.
 • 2.3

 • Zpracování probíhá v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

III.

Práva a povinnosti subjektů údajů

  3.1

 • Subjekt údajů má právo kdykoli žádat přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům a Správce je povinen mu tuto informaci poskytnout.
 • 3.2

 • Subjekt údajů má právo požadovat opravu a doplnění neúplných osobních údajů, výmaz svých osobních údajů, omezení zpracování, a dále uplatňovat právo na přenositelnost údajů.
 • 3.3

 • Subjekt údajů má právo podávat stížnosti ohledně zpracovávání osobních údajů dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

IV.

Poskytování osobních údajů 3. subjektům a ochrana osobních údajů

  4.1

 • Správce neposkytuje osobní údaje klientů žádným dalším osobám, vyjma případů, kdy je k tomuto povinen či oprávněn na základě zákona.
 • 4.2

 • Správce zpracovává poskytnuté osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy, usiluje o maximální ochranu získaných osobních údajů, s cílem zabránit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu nebo zveřejnění osobních údajů, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje, a zavedl přiměřené postupy, které mají zabezpečit a zajistit informace, které shromažďují elektronicky stejně jako těch, které jsou shromažďovány v listinné podobě.

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek se neváhejte obrátit na Správce, a to prostřednictvím emailu: info@tarot-ad.cz, na telefonním čísle +420 722 217 688, nebo prostřednictvím dopisu adresovanému Správci: MgA. Anna Devátá, Ženské domovy, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5.

© 2012-2023 • www.tarot-ad.cz • všechna práva vyhrazena • ochrana osobních údajů